sfaPVDM

start    |    pietervandermeer   |    stichting    |    contact

stichting fotoarchief pieter vandermeer

Stichting Fotoarchief Pieter Vandermeer

RSIN nummer 853437221


Doelstelling van de stichting:

a. het genereren van (financiële) middelen ter bevordering en realisering van:


    - de ontsluiting van onder meer het werk van de gelijknamige (Rotterdamse) fotograaf

      P.H. van der Meer voor een breed (internationaal) publiek;  

    - de ontsluiting van onder meer de (foto)archieven van het International Filmfestival

      Rotterdam (IFFR) en van Poetry International Rotterdam;

    - het (laten) zorgdragen voor huidige en toekomstige conservatie van de originele (dia’s en foto's)

      negatieven behorende tot voormelde archieven en het voormelde werk, zulks conform de door

      de heer P.H. van der Meer met het Nederlands Fotomuseum gesloten overeenkomst;


b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste

     zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Het foto archief van Pieter Vandermeer omvat in totaal 203.400 analoge negatief beelden.


Voor het ontsluiten van het archief voor een breed (internationaal) publiek zullen de volgende

stappen worden uitgevoerd:


1. Het digitaliseren van de analoge collectie

2. Het opslaan van de gegevens in een database (Memorix Maior)

3. Het publiceren van de foto’s op een nieuwe website

4. Ten behoeve van het door zoekbaar maken van de beeldcollectie worden beeldbeschrijvingen

    verzameld door middel van crowdsourcing op VeleHanden.nl


Bestuur:

Marcel Vroom - voorzitter

Geert Hoeven - penningmeester

Gabriëlle Kok - secretaris

Pieter Vandermeer - algemeen lid


Commissie van aanbeveling:

Mart Dominicus - artistiek directeur ad interim International Film Festival Rotterdam

Sandra den Hamer - directeur EYE Film Instituut Nederland, Amsterdam

Ruud Visschedijk - directeur Fotomuseum, Rotterdam


Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Na de oprichting in november 2013 heeft de stichting een plan van aanpak vastgesteld voor het online monument van het werk van Pieter Vandermeer, met de uitvoering waarvan in juni 2014 zal worden gestart.


Jaarverslag 2014     download.pdf

Jaarverslag 2015     download.pdf

Jaarverslag 2016     download.pdf

Jaarverslag 2017     download.pdf

Jaarverslag 2018     download.pdf

Jaarverslag 2019     download.pdf

Jaarverslag 2020     download.pdf

Jaarverslag 2021     download.pdf

Jaarverslag 2022     download.pdf


Balans en staat van baten en lasten 2013     download.pdf

Balans en staat van baten en lasten 2014     download.pdf

Balans en staat van baten en lasten 2015     download.pdf

Balans en staat van baten en lasten 2016     download.pdf

Balans en staat van baten en lasten 2017     download.pdf

Balans en staat van baten en lasten 2018     download.pdf

Balans en staat van baten en lasten 2019     download.pdf

Balans en staat van baten en lasten 2020     download.pdf

Balans en staat van baten en lasten 2021     download.pdf

Balans en staat van baten en lasten 2022     download.pdf